Polityka jakości

Przedmiotem działalności Firmy PIXEL TECHNOLOGY Sp. z o.o. jest świadczenie usług informatycznych. Nadrzędnym celem Firmy jest dążenie do: zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów i usług (w tym wyrobów medycznych), spełnienia wymagań prawnych, a także spełnienia oczekiwań Klientów w zakresie jakości świadczonych usług na najwyższym europejskim poziomie, co w konsekwencji pozwoli na osiągnięcie zysku, rozwój i trwałe powodzenie firmy.
Postawiony cel realizujemy poprzez:

  • projektowanie i produkowanie oraz wdrażanie Systemów Informatycznych, w tym Wyrobów Medycznych – zintegrowanego systemu informatycznego łączącego funkcje aplikacji klasy PACS i RIS, stacji diagnostycznych, systemów obrazowych, systemów informatycznych zapewniających pełne wsparcie działania Zakładów Diagnostyki Obrazowej tak, aby ich stosowanie we właściwych warunkach i zgodnie z przewidzianym zastosowaniem nie pogarszało stanu klinicznego ani nie zagrażało bezpieczeństwu pacjentów, zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników oraz osób trzecich;
  • rozpoznawanie i spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów poprzez ich najlepszą obsługę i bezbłędną realizację zamówień i umów;
  • dostarczanie wyrobów zdobywających uznanie i spełniających wymagania Klientów, a także zgodnych z przepisami prawnymi;
  • utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wyrobu;
  • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników;
  • doskonalenie organizacji pracy Firmy;
  • natychmiastową reakcję na wszelkie nieprawidłowości i uwagi Klientów.

Gwarancją osiągnięcia naszego nadrzędnego celu jest pełne zaangażowanie każdego z naszych pracowników w proces podnoszenia jakości w naszej Firmie, jak również doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 13485:2012 oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Oferowany przez nas wyrób medyczny podlega ocenie zgodności z udziałem europejskiej jednostki notyfikowanej zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG.

1 Certyfikat ISO 9001:2009
2 Certyfikat WE
3 Certyfikat ISO 13485:2012